Pirkimo taisyklės ir sąlygos

Bendrosios nuostatos

1.1. Šios paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias paslaugų pirkimo elektroninėje GRAKŠTUOLĖ svetainėje, veikiančioje adresu www.grakstuole.lt (toliau – „GRAKŠTUOLĖ“) sąlygas.

1.2. GRAKŠTUOLĖ svetainę kontroliuoja ir paslaugas joje parduoda Marius Levanas (pagal individualios veiklos pažymėjimą - 766960), adresas korespondencijai Šiaurės pr. 44, PC "Norfa", LT-49227 Kaunas (toliau – „Tiekėjas“).

1.3. Klientas – tai asmuo, perkantis paslaugas iš GRAKŠTUOLĖ. Paslaugas GRAKŠTUOLĖ turi teisę pirkti veiksnūs pilnamečiai fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, veikiantys per savo įgaliotus atstovus.

1.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Klientas besąlygiškai patvirtina, jog jis atitinka 1.3 punkte nustatytas sąlygas ir turi teisę pirkti GRAKŠTUOLĖ svetainėje.

1.5. Asmens duomenys – Kliento asmens duomenys, kuriuos Klientas laisvanoriškai pateikia registruodamasis ir/arba užsakydamas paslaugas GRAKŠTUOLĖ svetainėje. Asmens duomenimis laikoma ir Kliento įsigytų paslaugų istorija, kai tokie duomenys saugomi laikantis LR teisės aktų reikalavimų. Jeigu paslaugų gavėjas yra kitas asmuo, negu Klientas, Klientas privalo užtikrinti, kad gavėjo asmens duomenys pateikiami teisėtai.

1.6.  Taisyklės – šios svetainės www.grakstuole.lt pirkimo taisyklės. Šios pirkimo svetainėje taisyklės nustato Kliento, perkančio paslaugas www.grakstuole.lt  ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant paslaugas elektroninėje svetainėje.

2. Bendrosios nuostatos.

2.1. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Kliento ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Klientui įsigyjant paslaugas elektroninėje GRAKŠTUOLĖ svetainėje. Klientas sudaro pirkimo sutartį prisijungdamas prie šių taisyklių. Sutartis laikoma sudaryta, kai Klientas suformuoja ir pateikia GRAKŠTUOLĖ svetainėje paslaugų užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą (kai Klientas yra pasirinkęs, kad už paslaugas atsiskaitys užsakymo metu) ir Kliento nurodytu elektroniniu paštu GRAKŠTUOLĖ išsiunčia patvirtinimą, kad Kliento užsakymas yra priimtas.

2.2. Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Klientui apsiperkant elektroninėje GRAKŠTUOLĖ svetainėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Klientui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kaskart apsiperkant.

2.3. Klientas neturi galimybės pateikti paslaugų užsakymo elektroninėje GRAKŠTUOLĖ svetainėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ar su jomis nesutinka. Tiekėjas neprisiima atsakomybės ar rizikos, jei Klientas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.4. Tiekėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Elektroninėje GRAKŠTUOLĖ svetainėje užsakytų paslaugų pardavimą ir įsigytų paslaugų tinkamą suteikimą, paslaugų kokybę bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

2.5. Tiekėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Kliento naudojimąsi GRAKŠTUOLĖ svetainėje teikiamomis paslaugomis arba panaikinti Kliento registraciją, jeigu Klientas GRAKŠTUOLĖ svetainėje naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti GRAKŠTUOLĖ svetainės užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Užsisakyti paslaugas elektroninėje GRAKŠTUOLĖ svetainėje Klientas gali:

2.1.1. užsiregistruodamas šioje elektroninėje GRAKŠTUOLĖ svetainėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;

2.1.2. nesiregistruodamas šioje elektroninėje svetainėje.

2.2. Klientas, užsakydamas paslaugas 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti paslaugų užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Kliento (arba paslaugų gavėjo) asmens duomenis: vardą, pavardę, paslaugų pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2.3. Patvirtindamas šias taisykles Klientas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Kliento asmens duomenys būtų tvarkomi paslaugų pirkimo ir suteikimo Klientui bei buhalterinės apskaitos tikslais. Paslaugų gavėjo duomenys bus pateikiami paslaugas teikiančiam asmeniui tik sutarties su Tiekėju įvykdymo tikslais. Rinkodaros pasiūlymai bus teikiami Klientui tik esant jo atskiram sutikimui. Plačiau apie Kliento asmens duomenų tvarkymą prašom žiūrėti Privatumo politika.

2.4. Klientas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją.

2.5. Registruodamasis Klientas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie GRAKŠTUOLĖ svetainės Kliento vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Kliento vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Klientas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus paslaugų užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie GRAKŠTUOLĖ svetainėje atliekami prisijungus individualiu Kliento vardu ir slaptažodžiu. Jei GRAKŠTUOLĖ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie svetainės internete naudodamasis Kliento prisijungimo duomenimis, Tiekėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Klientas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Tiekėją paštu, telefonu ar el. laišku arba pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie GRAKŠTUOLĖ parduotuvės sistemos. Tiekėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Klientui, tretiesiems asmenims prisijungus prie GRAKŠTUOLĖ parduotuvės pasinaudojant Kliento prisijungimo duomenimis. Prisijungimo duomenų saugumas itin svarbus atsiskaitymų debetinėmis ar kreditinėmis kortelėms atveju.

2.6. Kliento asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Klientas naudojasi GRAKŠTUOLĖ parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Kliento asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

2.7. Papildomai, registruodamas savo paskyrą ar jos neregistruodamas Klientas gali pateikti savo elektroninį paštą, kuriuo Tiekėjas siųstų Klientui naujienlaiškius ar kitus paslaugų pasiūlymus. Šį sutikimą Klientas gali bet kada atšaukti paspaudęs naujienlaiškyje pateiktą nuorodą arba informuodamas Tiekėją tiesiogiai elektroniniu paštu (plačiau Privatumo politika).

3. Paslaugų kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Paslaugų kainos GRAKŠTUOLĖ svetainė ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais be PVM. Prekės Klientui parduodamos kainomis, galiojančiomis GRAKŠTUOLĖ svetainėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Klientas gali atsiskaityti už paslaugas vienu iš šių būdų:

3.2.1. Atsiskaitymas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Kliento naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Klientas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su banku. Pinigus Klientas perveda į elektroninės parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Naudojantis šiuo mokėjimo būdu mokėjimo nurodymas turi būti patvirtintas ne vėliau kaip per 3 (tris) valandas nuo užsakymo pateikimo Pardavėjui ir mokėjimo nurodymo suformavimo momento. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai Bankas Pardavėjui patvirtina, kad mokėjimo nurodymas įvykdytas sėkmingai. Atsakomybė už duomenų saugumą Kliento mokėjimo metu šiuo atveju tenka konkrečiam bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

3.2.3. apmokėjimas grynais salone – tai  apmokėjimas, kai Klientas pinigus sumoka GRAKŠTUOLĖ paslaugų teikimo salone. 

3.3. Klientas įsipareigoja už paslaugas sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už paslaugas yra sukuriama naujas paslaugų teikimo užsakymas, išskyrus kai Klientas pasirenka apmokėjimo grynais salone.

3.4. Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo paslaugų perdavimo Klientui Tiekėjas  pateikia sąskaitą faktūrą, kuri taip pat saugoma  individualioje Kliento paskyroje elektroninėje svetainėje.

4. Paslaugų užsakymas ir pristatymas

4.1. Elektroninėje svetainėje Klientas gali užsisakyti paslaugas visą parą 7 dienas per savaitę.

4.2. Kliento užsakytos paslaugos yra suteikiamos Tiekėjo salone adresu - Šiaurės pr. 44, PC "Norfa", LT-49227 Kaunas.

4.3. Tiekėjas suteikia Klientui paslaugas vadovaudamasis užsakyme pateiktais terminais.

5. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

5.1. Klientas turi teisę atsisakyti elektroninėje GRAKŠTUOLĖ svetainėje sudarytos paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai GRAKŠTUOLĖ raštu ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną nuo paslaugų suteikimo dienos, susisiekdamas elektroniniu paštu info@grakstuole.lt.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

6.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su GRAKŠTUOLĖ iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į GRAKŠTUOLĖ bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, GRAKŠTUOLĖ neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu  tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).